Lão Bản

[LB] P2 – C28

28.

Đem notebook mở ra, nối mạng, lão bản lập tức đưa vào một xuyến mật mã, mở ra hồ sơ David để lại; sau khi nhanh chóng đọc xong, đánh dấu vài cái bộ phận đặc biệt, lại bật một cái trang web, cũng đồng dạng đánh một đống ký hiệu khó hiểu, đem hồ sơ vừa lấy ra đăng lên.

 

Đọc tiếp “[LB] P2 – C28”