Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – C9

Chương 9: Tiên thảo

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ôn Luân có thiên lý nhĩ.

Ôn Luân thông qua thiên lý nhĩ phát hiện sơn cốc thần bí.

Ôn Luân ở sơn cốc thần bí phát hiện một cây lão trà!

Đọc tiếp “Trà Nông – C9”