Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – C12

Chương 12: Đắn đo

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Tại thời điểm có yêu cầu, cho dù là một quý tộc sa cơ thất thế như Huyện Bá phủ, cũng có thể phát huy ra hoàn toàn hiệu suất. Trước khi trời tối, năm chiếc xe ngựa năm chiếc xe lừa, đều đuổi kịp đem thùng lớn thùng nhỏ dọn vào Hùng gia. Trong tường viện cao cao, lại một lần nữa chất đầy vật phẩm.

Đọc tiếp “Trà Nông – C12”