Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 31

Chương 31: Tranh luận

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ôn Luân lần này trở về, như trước cùng Đại Hùng hai người ở trong viện của lão Huyện Bá.

Lúc này đây ngược lại còn biết, sân lúc trước Ôn Luân trụ, bị lão Tam lão Tứ đổi thành thư phòng. Nghe nói, vì thế Ôn Bảo Thục còn náo loạn một hồi.

Đọc tiếp “Trà Nông – 31”