Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 47

Chương 47: Tu dưỡng

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Trải qua hai nhóm nhân mã đến thăm sau, Đại Trà thôn xem như triệt để khai hỏa thanh danh.

Cứ việc hiện tại thanh danh này còn chỉ cực hạn trong vòng nhỏ hẹp của một ít địa phương, nhưng là có thể hy vọng, trong tương lai không xa, có thể mang đến cho Đại Trà thôn bao nhiêu ích lợi cùng thanh danh.

Đọc tiếp “Trà Nông – 47”